Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng nói về chúng tôi
Ông Nguyễn Văn Quang

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Ông Nguyễn Vũ Chi

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn

Ông Trịnh Hoàng Quế

Đại diện cho các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ Lương Sơn

Tên khách hàng Chức vụ