Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Phát triển 230 Khu đô thị gắn liền với Chợ vào năm 2030

 

Sứ mệnh

Tiên phong kiến tạo nơi làm giàu và mang lại hạnh phúc cho mọi người

 

Giá trị cốt lõi

Tiên phong

1. Chủ động học hỏi phát triển bản thân

2. Sáng tạo nâng cao hiệu quả công việc

3. Sẵn sàng đón nhận thử thách cao hơn

 

Chính tâm

1. Chính trực trong hành động & lời nói

2. Tận tâm với công việc & sản phẩm

3. Đối xử chân thành & hỗ trợ mọi người

 

Chuyên nghiệp

1. Lập kế hoạch cụ thể & bám sát tiến độ

2. Luôn có giải pháp để thực hiện kế hoạch

3. Cam kết hoàn thành & chịu trách nhiệm